fbpx
Happy_head

Personuppgiftspolicy

Att skydda våra medlemmars integritet de personuppgifter vi behandlar är av högsta vikt för oss på H Society AB (Happy Societies). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar medlemmars personuppgifter.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?

I samband med våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter om medlemmens namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation.

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal med våra medlemmar, och för att därefter administrera avtalen. Dessutom behandlar vi uppgifterna, om du samtycker till detta, för att informera dig om nyheter som kan intressera dig och vidareutveckla vår verksamhet.

Personuppgifterna behandlas för

• förberedelse och administration av den berörda tjänsten (t.ex. vid kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning);

samt

• fullgörelse av ingångna avtal (t.ex. fakturering).

Personuppgifterna behandlas även med stöd av våra berättigade affärsintressen som underlag för

• marknads- och kundanalyser;

• affärsuppföljning;

• affärs- och metodutveckling

(t.ex. utveckling av happysocieties.se hemsida),

samt

• marknadsföringsändamål (om kunden inte begärt direktreklamspärr hos oss).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling med stöd av våra berättigade affärsintressen.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?

De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med H  Society AB.s externa leverantörer (så som IT-leverantörer och leverantörer för betallösningar) i den mån det behövs för att administrera och genomföra den berörda tjänsten.

Vi kan komma att dela personuppgifterna till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som leverantörer av träningsutrustning, CRM system, inkassobolag, kreditmarknadsbolag, banker, och tryckerier.

Endast personer hos H Society AB som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. H Society AB har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

H Society AB sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos H Society AB. Därefter sparas dina personuppgifter som längst under ingången avtalsperiod och ett år efter du slutat, om du inte begär att dina personuppgifter ska raderas tidigare (se dina rättigheter nedan). Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.

Dina rättigheter

H Society AB, 556997-7381, Södra Järnvägsgatan 4j, 35229 Växjö är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag.

Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår skriva till H Society AB och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och om du vill är vi skyldiga att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering av personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du är missnöjd över hur H Society AB behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för H Society AB personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta H Society AB på vxo@happysocieties.se